KO SMO MI

Naš konstantni cilj se ogleda u zadovoljstvu korisnika sa jedne strane i zaposlenih sa druge strane. Zato je upravljanje preduzećem na osnovu integrisanih sistema osnova našeg poslovanja. Kroz primenu integrisanih sistema upravljanja konstantno unapređujemo poslovanje i vodimo brigu o zaštiti zaposlenih, kao i brigu o što većem očuvanju životne sredine kroz:

Obezbeđenje visokog nivoa kvaliteta izvedenih radova i proizvodnje.

Poštovanje zadatih rokova izvođenja

Korišćenje najsavremenije opreme, mašina i alata

Obezbeđenje bezbednosti i zdravlja ljudi na radu

Ispunjenje garantnih rokova na izvedene radove

Održavanje dobrih odnosa sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Konstantno praćenje i osluškivanje zahteva tržišta

Štednja resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija

Identifikacija aspekata životne sredine i konstantan rad na smanjenju negativnih uticaja

Brigu o zaposlenima i konstantnom radu na stimulaciji zadatih aktivnosti

Savremenu izgradnju objekata korišćenjem kvalitetnih građevinskih materijala

Primenu mera za sprečavanje povreda, važećih propisa bezbednosti i zdravlja na radu.

Primenu aktuelnih zakonskih propisa zaštite životne sredine i bezbednosti na radu

S
talno unapređivanje sistema upravljanja rizicima

Posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja